Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Swierszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów, tel.: 84 697 16 61, tel./fax: 84 697 16 60, email: poczta@gzukswierszczow.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gzukswierszczow.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Piotr Sakowski, e-mail: poczta@gzukswierszczow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 697 16 60, 84 697 16 61. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.
 • Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.
 • Ponadto:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
 • Mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na:
  • pochodzenie z różnych źródeł i Gminny Zakład Usług Komunalnych nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 Gminny Zakład Usług Komunalnych  planuje wdrożenie nowej strony internetowej zgodnej z ustawą do końca 2020 roku.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość włączenia wersji kontrastowej
 • wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury,
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, zarówno z poziomu strony jak i przeglądarki
 • uporządkowana przejrzysta struktura strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • umieszczono kotwice, które umożliwiają szybkie przejście do treści, menu lub stopki strony.
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie znajduje się w Świerszczowie pod numerem 108, poczta 22-500 Hrubieszów, woj. Lubelskie

Gminny Zakład Usług Komunalnych jest zlokalizowany 300 m, od drogi głównej w Świerszczowie.  Przed ogrodzeniem budynku znajduje się parking- brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Od parkingu do biura prowadzi poziomy chodnik Jest to budynek parterowy.  Drzwi biura otwierają się na zewnątrz i jest w nich umieszczony niski próg.  

Budynek Gminnego Zakładu  nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon. 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 697 16 61,
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 697 16 60,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@gzukswierszczow.pl

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminny Zakład Usług Komunalnych nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. Informacje dodatkowe

Gminny Zakład Usług Komunalnych nie posiada aplikacji mobilnej.